Wettelijke vermelding

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website www.pluxee.be (hierna “de Pluxee-website” genoemd) en het gebruik ervan zijn onderhevig aan het respecteren en onvoorwaardelijk aanvaarden van het geheel van bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen die in dit document zijn vervat. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

1. Verantwoordelijke entiteiten

De website www.pluxee.be is eigendom van de naamloze vennootschap Pluxee Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36 en ingeschreven werd in het Handelsregister van Brussel onder het BTW nummer : BE 0403.167.335 (hierna “Pluxee” genoemd).

 

2. Gebruik van informatie – auteursrechten

Alle elementen uit de inhoud van deze website zijn beschermd door de auteursrechten waarvan Pluxee en/of haar leveranciers en partners titularis zijn.

Pluxee” en andere merknamen en/of diensten die op deze website vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Pluxee of van haar zustermaatschappijen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pluxee mag u geen informatie, programma, product of dienst die u via deze website hebt gekregen, wijzigen kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin werken maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.

 

3. Informatie verspreid op de website

De informatie die op deze website wordt verspreid, is afkomstig uit betrouwbare bron. Pluxee kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, exact en/of actueel is. De informatie, producten en diensten die in de website werden opgenomen, kunnen bovendien technische onjuistheden of typfouten bevatten. Pluxee of maatschappijen die onderdeel zijn van haar groep, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eventueel onbehoorlijk, onjuist, obsoleet of onvolledige karakter van de informatie die op deze website wordt verspreid.

De informatie die op deze website wordt voorgesteld, kan in geen enkel geval worden beschouwd als een advies op het vlak van financiën of personeelsbeleid, noch als een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens worden verspreid ter informatieve titel. Gelieve de bevoegde commerciële dienst te contacteren voor een specifiek advies afgestemd op uw eigen situatie.

De gebruiker hanteert die inlichtingen op eigen risico, oordeelkundig en kritisch, rekening houdende met zijn persoonlijke situatie. Enkel de gebruiker is meester over en aansprakelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

 

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker der diensten

4.1. Algemeenheden

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasystemen, van zijn modem, van zijn telefoonlijn alsook van zijn internettoegang.

4.2. Transacties

Een deel van deze website kan worden aangewend om producten en diensten van Pluxee of haar zustermaatschappijen aan te schaffen.

De gebruikers zijn er zich ten volle van bewust dat zij dit operationeel onderdeel zullen gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken.

Wanneer de gebruiker te maken krijgt met een probleem tijdens de verzending of bevestigingen van een bestelling, dan verbindt hij er zich toe Pluxee hiervan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Wanneer er een wijziging voordoet van de administratieve gegevens die eigen zijn aan de gebruiker, dan verbindt deze zich er toe Pluxee hiervan binnen de 8 dagen na de wijziging te verwittigen.

 

5. Links en hyperlinks

Pluxee of één van haar zustermaatschappijen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het opnemen van hyperlinks naar websites van derden, die via haar website op het internet worden gepubliceerd.

Elke hyperlink naar de Pluxee-website vanaf een andere website, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring, die volgens de regels schriftelijk en uitdrukkelijk bij Pluxee moet worden verkregen.

Het is bovendien ook mogelijk dat de Pluxee-website links bevat naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden alleen voor het gemak van de gebruiker aangeboden. Pluxee kan geen controle uitoefenen op deze websites, noch kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Pluxee of één van haar zustermaatschappijen de inhoudelijke elementen van die websites goedkeurt.

 

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

7. Rekenhulpmiddel

De website stelt de gebruikers een aantal eenvoudig te gebruiken rekenhulpmiddelen ter beschikking waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om de gebruikers een idee te geven van de berekende waarden. De verkregen resultaten mogen nooit als zeker worden beschouwd. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal meer bepaald aandacht moeten besteden aan de mogelijke gevolgen die een wijziging van de fiscale wetgeving kan hebben op de producten.

 

8. Beperking van de toegang

Pluxee behoudt zich het recht voor elke gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een gebruiker.

 

9. Virusbescherming

Pluxee beschikt over veiligheidssystemen conform met de meest recente technologische ontwikkelingen voor de bescherming van deze website, van haar informatica- en telematicasysteem, van haar databasebestanden en van de uitwisseling van gegevens met de gebruikers. Een systeem voor de bescherming tegen gekende en detecteerbare virussen is eveneens in gebruik. Deze veiligheidssystemen worden regelmatig aangepast en up-to-date gehouden.

De verbintenis die Pluxee in dit opzicht aangaat, is slechts een middelverbintenis en mag in geen enkel geval beschouwd worden als een resultaatverbintenis.

Met uitzondering van grove nalatigheid of kwade trouw, kan Pluxee of één van de maatschappijen die onderdeel uitmaken van haar groep bijgevolg aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, schade, onderbrekingen, fouten, diefstal, verlies, het vernielen of wijzigingen aan een gegevensbestand veroorzaakt ofwel door een illegale toegang van een derde met de bedoeling van deze derde om het informaticasysteem van Pluxee of een gebruiker te beschadigen, ofwel door een virus afkomstig van de website van Pluxee of die van een gebruiker.

 

10. Onderbreking van de toegang tot de dienst

Pluxee streeft ernaar met alle mogelijke middelen te harer beschikking de diensten op haar website toegankelijk te houden voor de gebruikers.

Pluxee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een panne van een machine, onderbreking van een lijn of van de stroom, inbraak, diefstal, een systeemfout of elke andere gebeurtenis die ontsnapt aan de degelijke controle, waardoor de voorgestelde diensten op de website ontoegankelijk of defect raken.

Pluxee is gemachtigd om zonder voorafgaand bericht de toegang tot de website of een deel ervan te onderbreken, meer bepaald wegens onderhoudswerken of updates van de site, of wegens een geval van overmacht, indien het risico ontstaat op misbruik of fraude of indien er een situatie zou ontstaan die men niet onder controle heeft, en dit zonder dat zij verplicht is een schadevergoeding te betalen voor de onderbreking van de toegang.

Pluxee zal er echter naar streven om haar gebruikers binnen een redelijke termijn te verwittigen van de onderbrekingen die zich zouden voordoen.

 

11. Berichtgeving

De berichtgeving i.v.m. op de website aangeboden diensten, per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

 

12. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Pluxee behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwing krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

 

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Pluxee-website wordt beheerd vanuit haar kantoor in Brussel en is onderhevig aan en wordt uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Brussel bevoegd.

 

14. Contact

Voor vragen of problemen omtrent deze website, gelieve contact op te nemen via 02/547.54.46.

Pluxee vraagt de gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Pluxee de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken.