Consumption comite paritair

De koopkrachtpremie: hoe werkt het voor jouw paritair comité?

3 augustus 2023

Een beknopt overzicht van elke sectorovereenkomst rond de koopkrachtpremie

Binnen het Interprofessioneel Akkoord 2023-2024 is een loonsverhoging voor je medewerkers niet mogelijk. Met de koopkrachtpremie wil de federale regering werknemers een financieel duwtje in de rug geven.

Koopkrachtpremie: wat was het ook alweer?

De koopkrachtpremie wordt uitgereikt in de vorm van een cheque. Zo vormt deze premie een mooie, fiscaal voordelige aanvulling op het loon van je medewerkers. Het bedrag van de premie is beperkt tot:

 • 500 euro voor bedrijven met goede resultaten in 2022
 • 750 euro voor bedrijven met zeer goede resultaten in 2022

De details moeten echter vastgelegd worden in een sectorovereenkomst of in een CAO op bedrijfsniveau.

Koopkrachtpremie: overzicht van de overeenkomsten afgesloten op sectorniveau

Vanaf het moment dat een sectorovereenkomst is getekend, wordt de belangrijkste info aan deze pagina toegevoegd. Bekijk hieronder de specificaties voor jouw paritair comité!

Paritair comité voor Bedienden (PC.200)

Voor ondernemingen die in 2022 een hoge winst behaald hebben, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 125 euro als de winst in 2022 minstens 25% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 250 euro als de winst minstens 50% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 375 euro als de winst in 2022 verdubbeld werd.
   

Paritair comité voor het Bouwbedrijf (PC.124)

Voor ondernemingen die in 2022 een hoge winst behaald hebben, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 250 euro als de winst in 2022 15% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 500 euro als de winst in 2022 25% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 750 euro voor ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald hebben.
   

Paritair Comité van de Scheikundige Nijverheid (PC.116)

Voor werknemers van niet-geconventioneerde ondernemingen* die in 2022 (uitzonderlijk) hoge winsten hebben behaald, geldt het volgende:

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk 30 september 2023 toegekend en bedraagt 350 euro als:

 • De optelsom van codes 9901 + 630/4 + 635/8 van de jaarrekening van 2022 positief is.
 • De ROA (code 9901 gedeeld door het balanstotaal) minstens gelijk is aan het dubbele van de ROA van de laatste 6 jaar.

* Ondernemingen die niet gebonden zijn aan een CAO.

Paritair comité Chemie (PC.207)

Voor werknemers van niet-geconventioneerde ondernemingen die in 2022 (uitzonderlijk) hoge winsten hebben behaald, geldt het volgende:

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk 30 september 2023 toegekend en bedraagt 350 euro als:

De optelsom van codes 9901 + 630/4 + 635/8 van de jaarrekening van 2022 positief is.
De ROA (code 9901 gedeeld door het balanstotaal) minstens gelijk is aan het dubbele van de ROA van de laatste 6 jaar
 

Paritair comité Petroleumnijverheid en -handel (PC.211)


De koopkrachtpremie wordt uiterlijk in september 2023 uitgekeerd en ziet er als volgt uit:

 • 500 euro bij winst in 2022 – als het verschil tussen bedrijfswinst en afschrijvingen van dat boekjaar positief is.
 • 750 euro bij positieve bedrijfswinst in 2022 – als de winst minstens 20% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst in de periode 2019-2021.
   

Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen (PC. 224)


Voor werknemers van ondernemingen die een positief bedrijfsresultaat ( code 9901) hebben behaald in 2022. Het bedrag wordt bepaald door het resultaat van volgende vergelijking:

Bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 t.o.v. de gemiddelde bedrijfswinst van de jaren 2019-2020-2021. Afhankelijk van het resultaat wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

 • < 5%: € 250
 • 5-10%: € 300
 • 10-20%: € 500
 • 20-30%: € 600
 • >30%: € 750
   

Paritair Comité voor de arbeiders van de non-ferro metalen (P.C. 105)


Voor werknemers van ondernemingen die een positief bedrijfsresultaat ( code 9901) hebben behaald in 2022. Het bedrag wordt bepaald door het resultaat van volgende vergelijking:

Bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 t.o.v. de gemiddelde bedrijfswinst van de jaren 2019-2020-2021. Afhankelijk van het resultaat wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

 • < 5%: € 250
 • 5-10%: € 300
 • 10-20%: € 500
 • 20-30%: € 600
 • >30%: € 750


Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk (102.09)


Voor ondernemingen die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst gemaakt hebben:

 • Hoge winst: koopkrachtpremie van € 500
 • Uitzonderlijk hoge winst: de koopkrachtpremie bedraagt €501 voor bedrijven die in 2022 uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt. De winst in 2022 moet in dat geval hoger zijn dan de winst van het beste jaar van de jaren 2019,2020, 2021.
   

Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant (102.06)


Voor werknemers van ondernemingen die een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.
De koopkrachtpremie wordt uitgereikt aan werknemers die in de loop van het jaar 2023 in dienst zijn.

 • Hoge winst: €500 als de winst van de onderneming in 2022 hoger is dan een van de 5 voorafgaande afgesloten boekjaren (2021, 2020, 2019, 2018 of 2017).
 • Uitzonderlijke hoge winst: €750 als de winst van de onderneming in 2022 hoger is dan in 2 van de 5 voorafgaande afgesloten boekjaren (2021, 2020, 2019, 2018 of 2017).
   

Paritair Comité voor binnenscheepvaart (P.C. 139)

Voor werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.

 • Hoge winst: koopkrachtpremie van € 500
 • Uitzonderlijke hoge winst: koopkrachtpremie van € 750

Binnen dit paritair comité zijn er 3 subsectoren met hun eigen kenmerken. Voor elke subsector werd er in de cao een definitie van de winst opgenomen. Meer info vind je hier.
 

Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen (P.C. 315.02)

Voor werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.

 • Hoge winst: Koopkrachtpremie van €500 indien de EBITDA* in het hierboven omschreven boekjaar positief is.
 • Uitzonderlijke hoge winst: Koopkrachtpremie van €750 indien de EBITDA in het hierboven omschreven boekjaar meer dan 25 % boven het gemiddelde van de drie boekjaren 2017, 2018 en 2019 ligt.

De som van alle door de werkgever aan zijn werknemers uit te betalen koopkrachtpremies wordt in alle gevallen (zowel bij "hoge" als bij "uitzonderlijk hoge" winst) geplafonneerd op maximaal 50 % van de EBITDA. Indien deze drempel overschreden wordt, worden de uit te betalen koopkrachtpremies geproratiseerd. Meer informatie vind je hier.

*EBITDA = 70/76A - 76A - 60/61-62-640/8
 

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens (P.C. 140.04)

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend in geval van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst:

 • Hoge winst:
  • 0,01 % à 2% : € 200
  • 2,01 % à 4 % : € 400
 • Uitzonderlijk hoge winst:
  • 4,01 % à 6 % : € 600
  • Hoger dan 6% : € 750

De koopkrachtpremie wordt uitgereikt vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op 31 augustus 2023 én op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn. De berekening gebeurt pro rata het aanwezigheidspercentage tijdens de referteperiode van 1/1/2023 tot en met 30/9/2023 conform vastgelegde modaliteiten.

Meer informatie.

Paritair Subcomité voor de verhuizing (P.C. 140.05)

Uiterlijk 31 december 2023 wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de werknemers van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald:

 • Hoge winst: de bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening van 2022 is positief (zwarte cijfers) à 200 euro
 • Uitzonderlijk hoge winst: de verhouding bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening in 2022 is minstens 50% hoger dan de bedrijfswinst (code 9905) op de jaarrekening in 2021 à 250 euro

Indien de onderneming voor 2022 al een winst gerelateerde premie heeft uitbetaald aan haar werknemers (onder de vorm van winstdeelneming of een CAO 90 met winst of een deel daarvan als doelstelling), dan wordt het bedrag van deze premie gerelateerd aan de winst in mindering gebracht.

Meer informatie.

 

Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (P.C. 136)

Het nationaal akkoord met betrekking tot de loonmarge 2023-2024 voorziet in de mogelijkheid om een 'koopkrachtpremie' toe te kennen in deze sector. Deze koopkrachtpremie neemt de vorm aan van consumptiecheques (op papier of elektronisch). Als aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, is de premie voor de werknemer vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Het bedrijf betaalt wel een speciale RSZ-bijdrage van 16,5%.

De sector heeft besloten dat het aan de sociale partners in je bedrijf is om te onderhandelen over een overeenkomst met betrekking tot deze koopkrachtpremie. Als er tegen 15 december 2023 geen akkoord is binnen het bedrijf, zal het aanvullende stelsel waarin de sector voorziet van toepassing zijn.

Er zijn dus twee mogelijke scenario's:

 • Ofwel wordt er in jouw bedrijf een overeenkomst bereikt over de toekenning van de koopkrachtpremie
 • Ofwel is er op 15 december 2023 geen overeenkomst in jouw bedrijf en moet je de aanvullende regeling toepassen waarin de sector voorziet.

Als je beslist om je eigen koopkrachtpremie op te zetten, zoals de sector je vraagt te doen, moet je rekening houden met de voorwaarden die de algemene wetgeving oplegt.

Deze voorwaarden zijn:

 • Goede resultaten werden in 2022 behaald binnen jouw bedrijf.
 • De premie bedraagt maximaal 750 euro.
 • De premie moet in de CAO worden bepaald als er een vakbondsafvaardiging is; anders moet ze worden geregeld door middel van een afzonderlijke bijlage bij de arbeidsovereenkomst. In het geval van een bedrijfsbrede CAO moet je bewijzen dat je een bedrijf bent dat goede resultaten heeft geboekt tijdens de crisis.
 • Consumptiecheques mogen alleen worden uitgegeven van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 en mogen alleen worden gebruikt om een maaltijd of kant-en-klaar voedsel te betalen, of voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de lijst bij CAO nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad.
   

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (P.C. 323)

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de werknemers van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald:

 • € 200: indien de operationele bedrijfswinst van 2022 (code 9901) positief is en minstens het gemiddelde bedraagt van de bedrijfswinst van de jaren 2019, 2020 en 2021 (= hoge winst). Deze koopkrachtpremie van € 200 wordt ook toegekend aan dienstboden en werknemers in dienst van een V.M.E.
 • € 400: indien de operationele bedrijfswinst van 2022 (code 9901) positief is en minstens 50% hoger is dan de bedrijfswinst van de jaren 2019, 2020 en 2021 (= uitzonderlijk hoge winst).
  De premie wordt pro rata het arbeidsregime toegekend.

De premie wordt toegekend aan werknemers die op 30 november 2023 minstens één maand in dienst zijn van de onderneming en wordt toegekend volgens de prestaties geleverd tussen 1 december 2022 en 30 november 2023 (pro rata).

Paritair Subcomité voor de betonindustrie (P.C. 106.02)

De ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijke hoge winst hebben behaald moeten een premie toekennen.

Bedrag:
Hoge winst: onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15 en lager is dan deze gemiddelde winst x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde) :

 • 250 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15;
 • 500 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,25.

Uitzonderlijke hoge winst: onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde):

 • 750 euro.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (P.C. 226)

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend onder de vorm van consumptiecheques in bedrijven waar in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst werd behaald:

 • Hoge winst = indien de procentuele groei van de winst (code 9905) van 2022 ten opzichte van de gemiddelde winst (code 9905) van de jaren 2019, 2020 en 2021 niet hoger is dan 150%;
 • Uitzonderlijk hoge winst = indien de procentuele groei van de winst (code 9905) van 2022 ten opzichte van de gemiddelde winst (code 9905) van de jaren 2019, 2020 en 2021 hoger is dan 150%.

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid - arbeiders  (P.C. 118)

De koopkrachtpremie wordt toegekend aan de arbeiders die in dienst zijn op 28 september 2023.

 • Een werknemer waarvan het bedrijf hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 250 EUR.
 • Een werknemer waarvan het bedrijf uitzonderlijk hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 251 EUR.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de steenbakkerij (P.C. 114)

In ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, wordt een eenmalige koopkrachtpremie toegekend.

 • Hoge winst: ondernemingen waar de cashflow van de jaarrekening in het boekjaar 2022 positief is. (Bedrag: 350 euro)
 • Uitzonderlijk hoge winst: ondernemingen waar de operationele bedrijfswinst (code 9901) zoals opgenomen in de jaarrekening in het boekjaar 2022, gedeeld door het balanstotaal (= ROA), minstens gelijk is aan het dubbele van het gemiddelde van de ROA van de laatste 6 jaar van de onderneming (Bedrag: 351 euro)

Voor ondernemingen waar het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar 2022, wordt gekeken naar de jaarrekening die afsluit in het kalenderjaar 2022.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid - bedienden (P.C. 220)

De koopkrachtpremies worden toegekend aan de werknemers die op 28 september 2023 in dienst zijn.

 • Een werknemer waarvan het bedrijf hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 250 EUR.
 • Een werknemer waarvan het bedrijf uitzonderlijk hoge wist geboekt heeft in 2022, heeft recht op een koopkrachtpremie van 251 EUR.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (P.C. 209)

Een koopkrachtpremie van minimaal 200 € wordt toegekend in alle ondernemingen met een ROA in 2022 van 3% of meer. Onder ROA wordt verstaan, de Return on Assets, zijnde het bedrijfsresultaat (code 9901 van de jaarrekening) gedeeld door het totaal van de balans (code 10/49 of 20/58).

Ondernemingen die voldoen aan de minimumdrempel en die bovendien in 2022 een bedrijfsresultaat (code 9901) boeken dat voldoet aan de onderstaande criteria, dienen een hogere koopkrachtpremie toe te kennen. De volgende bedragen zijn van toepassing:

 • 350 € : als code 9901 in 2022 minstens 15% hoger is dan code 9901 over 2018-2021 ;
 • 500 € : als code 9901 in 2022 minstens 25% hoger is dan code 9901 over 2018-2021 ;
 • 750 € : als code 9901 in 2022 minstens 50% hoger is dan code 9901 over 2018-2021.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111.01 & 111.02)

Er wordt een koopkrachtpremie (onder de vorm van een consumptiecheque) toegekend aan de arbeiders van de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald.

 • 200 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 lager is of minder dan 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 350 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 15% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 500 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 25% hoger is dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021;
 • 750 € indien de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening van boekjaar 2022 minstens 50% groter dan het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de boekjaren 2018-2019-2020-2021.

   

 • Referteperiode : 1 oktober 2022 tot 30 september 2023
 • Betalingsdatum : uiterlijk op 31 december 2023
 • Mogelijkheid tot omzetting: ja + ondernemings-cao + 31/10/2023

Meer informatie.

Paritair Comité voor het garagebedrijf (P.C. 112)

De premie wordt toegekend wanneer hoge of uitzonderlijk hoge winst wordt geboekt in functie van het operationele bedrijfsresultaat (code 9901) in boekjaar 2022 in vergelijking met het gemiddelde bedrijfsresultaat (code 9901) in de periode van 2017 tot en met 2021.

Het bedrag van de koopkrachtpremie per arbeider wordt bepaald als volgt:

 • 200 € : als het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2022 minstens 10% hoger is dan het gemiddelde bedrijfsresultaat in de periode over 2017-2021;
 • 250 € : als het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2022 minstens 25% hoger is dan het gemiddelde bedrijfsresultaat over 2017-2021;
 • 400 € als het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2022 minstens 50% hoger is dan het gemiddelde bedrijfsresultaat over 2017-2021.

Meer informatie.

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing (P.C. 219)

Er werd een koopkrachtpremie afgesproken van:

 • 400 € indien de bedrijfswinst in 2022 > de gemiddelde bedrijfswinst in 2018-2021
 • 600 € indien de bedrijfswinst in 2022 > 2 x de gemiddelde bedrijfswinst in 2018-2021

Plafond: beperking van de totale kost (incl. 16,5%) van de koopkrachtpremies in de onderneming (alle werknemers, eventueel A+B) tot 15% van de bedrijfswinst in 2022. Zo nodig, proratering om te beperken tot 15%. De werkgever moet voor 1/12/2023 aan de syndicale delegatie of de werknemers meedelen wat het bedrag wordt.Betalingsmodaliteiten:

 • Betaling uiterlijk op 31/12/2023
 • Minstens 1 maand anciënniteit op 1 december 2023
 • In dienst op 1 december 2023

Pro rata in functie van:

 • In dienst tijdens referteperiode van 1/12/2022 t.e.m. 30/11/2023
 • Gemiddelde tewerkstellingsbreuk tijdens referteperiode
 • Effectief gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens referteperiode (cfr systeem ecocheques, cao nr. 98).
 • Aanrekening van reeds toegekende of toegezegde koopkrachtpremies (na 28/04/2023).


Paritair Subomité voor het koetswerk (P.C. 149.02)

In ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, wordt een eenmalige koopkrachtpremie toegekend in de vorm van consumptiecheques.
Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 15% t.a.v. het gemiddelde bedrijfsresultaat (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 200 euro.
 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 30% t.a.v. het gemiddelde bedrijfsresultaat (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 300 euro.

Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 60% t.a.v. het gemiddelde bedrijfsresultaat over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 450 euro.

Meer informatie.

Paritair Subcomité voor de metaalhandel (P.C. 149.04)

In ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, wordt een eenmalige koopkrachtpremie toegekend in de vorm van consumptiecheques.
Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 15% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de pemie: 250 euro.
 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 30% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 375 euro.
 • Het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 50% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 500 euro.

 

Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 75% t.a.v. de gemiddelde winst over de periode 2017-2021. Bedrag van de premie: 750 euro.

Meer informatie.

 

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (P.C. 228)

Hoge winst:

 • ondernemingen die een positieve bedrijfswinst (code 9901 in de jaarrekening) hebben voor het inkomstenjaar 2022;
 • of ondernemingen waarbij het EBITDA (code 9901 + 630 + 631/4 + 660 - 760 in de jaarrekening) positief is of hoger dan het EBITDA in een van de voorgaande 3 jaren;
 • of ondernemingen die een hogere omzet hebben dan een van de drie voorgaande jaren.

Uitzonderlijk hoge winst: ondernemingen die in 2022 een bedrijfswinst (code 9901 in de jaarrekening) hebben die 2 keer zo groot is als het voorgaande jaar.

Bedragen, zie tabel hieronder.

Winst Ondernemingen met 1 tot 49 werknemers Ondernemingen met 50-99 werknemers  Ondernemingen vanaf 100 werknemers
Hoge winst 50 EUR 75 EUR 100 EUR
Uitzonderlijk hoge winst 51 EUR 76 EUR 101 EUR

Meer informatie.

Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (P.C. 149.01)
 

Voor werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

 • Hoge winst: Een onderneming heeft hoge winst behaald als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 15 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021, maar minder is dan 50 %.
 • Uitzonderlijk hoge winst: een onderneming heeft een uitzonderlijk hoge winst behaald als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 50% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

Voor de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie:

 • € 250 als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 15% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021;
 • € 500 als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 25% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

Voor ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • € 750 als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 50 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021.

Plafond: maximum 15% van de winst (code 9901) in 2022 mag besteed worden aan de koopkrachtpremie. Bij overschrijding geldt proratisering van het beschikbare bedrag onder de gerechtigden.

Meer informatie.

 

Paritair comité voor de begrafenisondernemingen (P.C. 320)

Uiterlijk 31 december 2023 wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de werknemers (inclusief studenten en uitzendkrachten) van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

De premie wordt berekend in verhouding tot de contractuele arbeidstijd en de periode van in dienst tijdens de referteperiode van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023.

 • Hoge winst: 125 euro
 • Uitzonderlijk hoge winst: 250 euro

Meer informatie.

Belangrijk: ondernemingen kunnen – bovenop de sectorale verplichting – een bijkomende koopkrachtpremie toekennen.

Paritair comité voor de schoonmaak (P.C. 121)


Er wordt een koopkrachtpremie van maximum 250 euro toegekend door het Sociaal Fonds voor een voltijdse werknemer die in dienst was op 30 juni 2023, pro rata de effectieve en gelijkgestelde prestaties gedurende de referteperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.


Paritair comité voor de orthopedische technologieën (P.C. 340)


De werknemers tewerkgesteld op 30 november 2023 hebben recht op een eenmalige koopkrachtpremie wanneer de onderneming in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst heeft behaald. Het bedrag van de premie is afhankelijk van het percentage dat men uitkomt op basis van volgende formule: code 9901 in de jaarrekening met betrekking tot de resultaten van 2022 gedeeld door code 70 van de jaarrekening met betrekking tot de resultaten van 2022.

 • Indien het percentage 10% of meer bedraagt, wordt een premie van 150 euro toegekend;
 • Indien het percentage 15% of meer bedraagt, wordt een premie van 200 euro toegekend;
 • Indien het percentage 20% of meer bedraagt, wordt een premie van 250 euro toegekend.


Voor ondernemingen met een verkorte jaarrekening is er voor de berekeningswijze een afwijkende formule waarbij we dezelfde percentages en bedragen hanteren (hier is geen code 70 opgenomen in de jaarrekening). De formule is als volgt: Code 9901 in de jaarrekening met betrekking tot de resultaten van 2022 gedeeld door code 9900 van de jaarrekening met betrekking tot de resultaten van 2022.


Voor werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun contractueel arbeidsregime.


De cumul van de gegeven koopkrachtpremies mag niet meer bedragen dan 15% van de operationele winst in code 9901 van de neergelegde jaarrekening in het jaar 2023 over de resultaten van 2022. In geval de cumul van de premies dit percentage overstijgen zullen de premies pro rata verminderd worden.

De premie wordt uiterlijk 31 december 2023 betaald.


Paritair comité van de makelarij en de verzekeringsvennootschappen (P.C. 307)


De sociale partners zijn overeengekomen om op niet-bindende basis aan te bevelen dat makelaars en verzekeringsvennootschappen die in 2022 hoge winsten of zelfs uitzonderlijk hoge winsten hebben geboekt, consumptiecheques toekennen van maximaal 500 of 750 euro, afhankelijk van het geval.


Elk bedrijf is vrij om het hoge of uitzonderlijke karakter van zijn eigen winst te interpreteren. Het bedrijf kan ook zelf beslissen of het deze bonus al dan niet toekent aan zijn werknemers. Het bedrag kan ook vrij worden bepaald door de onderneming, op voorwaarde dat de wettelijke plafonds worden gerespecteerd.


De bonus moet uiterlijk op 31/12/2023 worden toegekend en moet de resultaten van de betrokken onderneming weergeven. Toekenning via :

 • een bedrijfs-CAO; of
 • een individuele CAO tussen de werkgever en de begunstigde (er moet op worden gelet dat de antidiscriminatiewetgeving niet wordt overtreden).


Praktisch: de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van consumptiecheques. Deze zijn niet onderhevig aan belastingen of sociale zekerheidsbijdragen, maar moeten wel worden opgenomen in de fiscale registers van de werknemers.


Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking (P.C. 126)


In deze sector wordt een koopkrachtpremie voorzien onder de vorm van elektronische consumptiecheques.


Meer informatie.


Paritair comité voor de handel in brandstoffen (P.C. 127)


In het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen werd op 14 november 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een éénmalige koopkrachtpremie (nog geen registratie).


Meer informatie.


Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (P.C. 202, 311 & 312)


Een eenmalige koopkrachtpremie is toegekend in de vorm van consumptiecheques voor ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.


Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald indien de verhouding tussen de bedrijfswinst (code 9901) 2022 en de omzet (Code 70) 2022 groter is dan 0%, maar lager dan 4%. Formule = Bedrijfswinst 2022/omzet 2022 (in percentage)

 • Als de verhouding tussen de bedrijfswinst 2022 en de omzet 2022 groter is dan 0%, maar lager dan 0,5%, dan bedraagt de premie 75 euro
 • Als de verhouding tussen de bedrijfswinst 2022 en de omzet 2022 gelijk is aan of groter is dan 0,5%, maar lager dan 1%, dan bedraagt de premie 100 euro
 • Als deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 1%, maar lager dan 2%, dan bedraagt de premie 200 euro
 • Als deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 2%, maar lager dan 3%, dan bedraagt de premie 275 euro
 • Als deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 3% maar lager dan 4%, dan bedraagt de premie 350 euro


Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald indien deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 4%.

 • Als de verhouding tussen de bedrijfswinst 2022 en de omzet 2022 gelijk is aan of groter is dan 4% maar lager dan 5%, dan bedraagt de premie 400 euro.
 • Als deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 5% maar lager dan 6%, dan bedraagt de premie 450 euro
 • Als deze verhouding gelijk is aan of groter is dan 6% maar lager dan 7%, dan bedraagt de premie 500 euro
 • Als de verhouding gelijk is aan of groter is dan 7%, dan bedraagt de premie 750 euro

De premie wordt toegekend aan werknemers die

 • op 31 oktober 2023 en op het moment van uitbetaling van de premie een arbeidsovereenkomst hebben, naar rato van de effectieve of gelijkgestelde arbeidsprestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 (overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 maart 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie)
 • aan de deeltijdse werknemers, naar rato van hun effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023.

 

Paritair comité voor het verzekeringswezen (P.C. 306)


Een CAO werd gesloten betreffende de koopkrachtpremie:

 • Bedrag (jaarlijks): van 100 tot 750 euro, afhankelijk van de geboekte winst in 2022.
 • Toekenningsvoorwaarden: zoals bepaald in de onderneming.
 • Referteperiode: 2022 (vergeleken met het gemiddelde van de winst van 2017 – 2021).
 • Betalingsdatum: 31 december 2023.

Meer informatie.

 

Paritair comité voor de zeevisserij (P.C. 143)


In het Paritair Comité voor de zeevisserij werd op 26 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie (nr. 184260/CO/143)
 

 • Bedrag: 500 euro of 750 euro, in functie van (hoge) winst.
 • Referteperiode:
  • - Minimaal 120 effectieve prestaties tussen 1 november 2022 tot 31 oktober 2023 (ondernemingen met kengetal 086) ;
  • - minimaal 90 effectieve prestaties tijdens referteperiode 1 november 2022 en 31  oktober 2023 (ondernemingen met kengetal 186).
 • Betalingsdatum: 31 december 2023.

Meer informatie.

 

Paritair subcomité voor de metaalhandel (P.C. 149.04)


In het Paritair Subcomité voor de metaalhandel werd op 4 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de koopkrachtpremie (nr 184231/CO/149/04).

 • Bedrag : 250,00 euro tot 750,00 euro.
 • Referteperiode: Minstens 60 effectieve arbeidsdagen gepresteerd te hebben in 2023.
 • Betalingsdatum: uiterlijk 31 december 2023.
 • Mogelijkheid omzetting: neen.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek (P.C. 140.03)


In het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden werd op 14 november 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een éénmalige koopkrachtpremie aan de werknemers behorende tot het rijdend en het niet rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (nr 184257/CO/140.03).

 • Bedrag: 200,00 euro tot 750,00 euro.
 • Referteperiode: 01/11/2022 - 31/10/2023.
 • Betalingsdatum: 30/11/2023.
 • Mogelijkheid tot omzetting: Neen.

Meer informatie.

 

Paritair comité voor het vervoer en de logistiek (P.C. 140.02)


In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek werd op 19 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de koopkrachtpremie (nr 183985/CO/140).

Bedrag:

 • Indien een onderneming in 2022 een hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:
 • 125,00 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is.
 • 250,00 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is.
 • Indien een onderneming in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie 375,00 euro.

De koopkrachtpremie wordt uitgereikt op uiterlijk 31 december 2023.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor de houthandel (P.C. 125.03)


In het Paritair Subcomité voor de houthandel werd op 4 december 2023 een akkoord voor 2023-2024 gesloten (PSC 125.03).

De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een eenmalige koopkrachtpremie heeft een suppletief karakter. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is bijgevolg niet van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die uiterlijk op 31 december 2023 een ondernemingscao afsluiten betreffende de koopkrachtpremie die gunstiger is dan wat op het niveau van de sector wordt bepaald.

Bedragen

 • Ondernemingen met hoge winst: 250 euro.
 • Ondernemingen met uitzonderlijk hoge winst: 500 euro.

Betalingsdatum

 • De koopkrachtpremie zal vóór eind 2023 worden besteld en ten laatste op 31 januari 2024 aan de werknemers worden uitbetaald.
 • De premie zal worden toegekend aan werknemers die in dienst op het moment van de bestelling zijn.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden (P.C. 125.02)

 

In het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden werd op 4 december 2023 een protocol van sectorakkoord voor 2023-2024 gesloten (PSC 125.02).

De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een eenmalige koopkrachtpremie heeft een suppletief karakter. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is bijgevolg niet van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die uiterlijk op 31 december 2023 een ondernemingscao afsluiten betreffende de koopkrachtpremie die gunstiger is dan wat op het niveau van de sector wordt bepaald.

Bedragen

 • Ondernemingen met hoge winst: 250 euro.
 • Ondernemingen met uitzonderlijk hoge winst: 500 euro.

Betalingsdatum

 • De koopkrachtpremie zal vóór eind 2023 worden besteld en ten laatste op 31 januari 2024 aan de werknemers worden uitbetaald.

De premie zal worden toegekend aan werknemers die in dienst op het moment van de bestelling zijn.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor de bosontginningen (P.C. 125.01)


In het Paritair Subcomité voor de bosontginningen werd op 4 december 2023 een protocol van sectorakkoord voor 2023-2024 gesloten (PSC 125.01).

De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de toekenning van een eenmalige koopkrachtpremie heeft een suppletief karakter. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is bijgevolg niet van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die uiterlijk op 31 december 2023 een ondernemingscao afsluiten betreffende de koopkrachtpremie die gunstiger is dan wat op het niveau van de sector wordt bepaald.

Bedragen

 • Ondernemingen met hoge winst: 250 euro.
 • Ondernemingen met uitzonderlijk hoge winst: 500 euro.

Betalingsdatum

 • De koopkrachtpremie zal vóór eind 2023 worden besteld en ten laatste op 31 januari 2024 aan de werknemers worden uitbetaald.

De premie zal worden toegekend aan werknemers die in dienst op het moment van de bestelling zijn.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen (P.C. 102.08)


Op 27 oktober 2023 werd in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het protocolakkoord 2023-2024 afgesloten.
Een koopkrachtpremie wordt toegekend door bedrijven die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

De koopkrachtpremie bedraagt:

 • 500 euro voor ondernemingen die een hoge winst hebben behaald.
 • 501 euro voor ondernemingen die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

Meer informatie.

 

Paritair Subcomité voor de verhuizen (P.C. 140.05)


In het Paritair Subcomité voor de verhuizen werd op 19 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een koopkrachtpremie voor de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen (nr 183989/CO/140).

 • Bedrag: 200,00 euro tot 250,00 euro.
 • Referte periode: 1 november 2022 tot 31 oktober 2023.
 • Betalingsdatum: uiterlijk op 31 december 2023.
 • Mogelijkheid tot omzetting: Neen.

Meer informatie.

 

Hou deze pagina in de gaten voor updates!

Wil je weten hoe het zit voor jouw paritair comité? Als je PC nog niet in de lijst staat, betekent het dat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt. Zodra die wél bekend zijn, vind je ze op deze pagina terug.